The effectiveness of behavioral therapy on the decreace symptoms of defiat disobedience disorder

Child abuse and disobedience is on inevitable phase in the growth. Defiant disobedience disorder is the most common mental disorder occurring in 2-16 % of the children of pre-elementary or in the beginning of school age, in the phases before teenage. This is a type of behavioral disorder in the childhood in which the chid shows retarding or incompatible or hostile behavior against authority sources. ... اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89

پژوهش حاضر رابطه بین کمال گرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی را بررسی کرده است، جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان سال پنجم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال 90-89 می‌باشند که از این تعداد 200 نفر به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ... اطلاعات بیشتر

رویکرد TEACCH برای کودکان اوتیسم

امروز، TEACCH طیف گسترده ای از خدمات را به اوتیسم ارائه می دهد طیف گسترده ای از کودکان نو پا، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، و خانواده های آنها از جمله تشخیص و ارزیابی، برنامه های درمانی اختصاصی، آموزش ویژه، آموزش مهارتهای اجتماعی، آموزش حرفه ای، مدرسه مشاوره، آموزش والدین و مشاوره، و تسهیل فعالیت های گروه والدین TEACCH ارائه می دهد. ... اطلاعات بیشتر

تفاوت بین خیال پردازی و دروغ گویی چیست؟

بعضی ها نگران این هستند که کودکانشان در دنیای رویا غرق نشوند. دروغ گویی یک نشانه است از چیزی که برای کودک درست نیست و در زندگی او وجود دارد. دروغ گفتن یک اسلوب و سبک رفتاری است و نه رویا پردازی. البته در برخی موارد این دو ممکن است ادغام شوند. کودکان دروغ می¬گویند زیرا از مواجهه با واقعیت آنگونه که هست می ترسند. ... اطلاعات بیشتر