بررسی رابطه کمال گرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89

پژوهش حاضر رابطه بین کمال گرایی والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی را بررسی کرده است، جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان سال پنجم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال 90-89 می‌باشند که از این تعداد 200 نفر به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ... اطلاعات بیشتر