اختلال شخصیت وابسته و راه های درمان آن

شخص دارای اختلال شخصیت وابسته (DPD)، از یک نیازمندی که به واسطه تکیه بیش از حد بر دیگران شناخته میشود، رنج میبرد. نیازهای روحی و فیزیکی این افراد به نزدیک ترین آدم های اطرافشان وابسته است. اختلال شخصیت وابسته به شکل نیاز شدید و فراگیری که باید آن را مورد رسیدگی قرار داد توصیف میشود که این خود به رفتاری چسبنده و مطیع به همان میزان ترس از جدایی منجر میشود. این الگو از ابتدای بزرگسالی آغاز میشود و با زمینه های مختلفی نمود پیدا میکند. رفتارهای ناشی از وابستگی و فرمانبرداری به گونه ای طراحی شده اند که حس مهر طلبی و جلب توجه را استخراج کند و از یک دیدگاه فردی مبنی بر عدم توانایی عملکرد مناسب و کافی بدون کمک دیگران ناشی میشود. ... اطلاعات بیشتر