ترس، و راه های مدیریت و درمان آن

ترس می‌تواند منجر به این شود که افراد گستره وسیعی از تغییرات فیزیکی و روانی را تجربه کنند و ترس نامعقول یا شدید ممکن است که در خوشحالی، حس امنیت و توانایی مفید عمل کردن فرد تداخل ایجاد کند. هنگامی که ترس ماندگار شد یا تأثیر منفی بر زندگی روزمره گذاشت، یک تراپیست یا متخصصان روانی دیگر می‌توانند این چالش را بررسی و ترس را کاهش دهند. ... اطلاعات بیشتر