شباهت و تفاوت رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره درمانی

روش رفتار درمانی شناختی همیشه به افکار، احساسات، حس های فیزیکی در بدن بوجود آمده و رفتارها به صورت موارد جدا از هم اشاره دارد. طرحواره درمانی با وجود ذهنیت ها که شامل ترکیبات پیچیده ای از احساسات، شناخت، حس های بدن و خاطرات می باشد و به عنوان یک "حالت درونی" اثر متقابل دارند که با اتفاقات بیرونی یا درونی تحریک می شوند و به غیر از محرکهای محیطی، تجربه قسمتی از یک ذهنیت می تواند باعث شود که کل ذهنیت مربوطه تحریک شود. ... اطلاعات بیشتر

ترس، و راه های مدیریت و درمان آن

ترس می‌تواند منجر به این شود که افراد گستره وسیعی از تغییرات فیزیکی و روانی را تجربه کنند و ترس نامعقول یا شدید ممکن است که در خوشحالی، حس امنیت و توانایی مفید عمل کردن فرد تداخل ایجاد کند. هنگامی که ترس ماندگار شد یا تأثیر منفی بر زندگی روزمره گذاشت، یک تراپیست یا متخصصان روانی دیگر می‌توانند این چالش را بررسی و ترس را کاهش دهند. ... اطلاعات بیشتر