نیروی حال

واژه ی هستی، چیزی را وصف نمی کند. البته، واژه ی خدا چنین نیست. هستی، مفهومی گشوده است. واژه ی هستی، آن بی منتهای نامشهود را در مفهومی محدود و بتواره جای نمی دهد. ... اطلاعات بیشتر