اختلال هذیان (توهم)

اوهام یا هذیان، باورهای ثابتی هستند که حتی با وجود مواجه شدن با مدارک متناقض، تغییر نمی‌کنند. اوهام اگر آنها به روشنی قابل تصور نباشند و بقیه افراد که با فرد در یک فرهنگ مشترک هستند قادر به فهم آن نباشند، "ناملموس" شناخته می‌شوند. یک مثال از وهم این می‌باشد که شخص باور دارد که اندام هایش بدون جا گذاشتن هیچ زخم یا نشانه ای با شخص دیگری جا به جا شده است. یک مثال از وهم ملموس تصوری می‌باشد که شخص در آن با وجود نداشتن هیچ مدرکی حس می‌کند تحت نظر پلیس است. ... اطلاعات بیشتر