هرآنچه باید از خیانت بدانید!

خیانت به معنای نقض عهد یا خلاف قرارداد، اعتماد یا اطمینان پیش فرض عمل کردن می‌باشد که تنش اخلاقی و روانی درون روابط میان اشخاص، میان سازمان ها و یا میان اشخاص و سازمان ها ایجاد می‌کند. با تعریف بالا می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد خیانت بسیار گسترده بوده و محدود به حوزه ای خاص یا موردی ویژه نمی‌شود. تعریف ساده و غیر علمی خیانت را می‌توان عدم اجرای تعهدات دانست. تعهدات کاری، تحصیلی، خانوادگی، اخلاقی، شخصی و غیره. ... اطلاعات بیشتر