ورزش برای افسردگی، زوال عقل و اضطراب

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که فعالیت فیزیکی کم یا ناکافی ریسک احتمال ابتلا به خلق افسرده را افزایش می‌دهد. فعالیت های ورزشی باعث افزایش سطح فاکتورهای نوروتروفیک مغز(BDNF) می‌شود و می‌تواند انعطاف پذیری عصبی و تشکیل سیناپس جدید را بهبود بخشد. ... اطلاعات بیشتر