طرحواره درمانی در مرکز روانشناسی فرزانشطرحواره درمانی سفید در مرکز فرزانش

طرحواره درمانی

اطلاعات بیشتر
خدمات روانپزشکی کلینیک روانشناسی فرزانشخدمات روانپزشکی کلینیک روانشناسی فرزانش

روانپزشکی

اطلاعات بیشتر
خدمات روانکاوی کلینیک فرزانشخدمات روانکاوی کلینیک فرزانش - سفید

گروه درمانی

اطلاعات بیشتر
صفحه مقالات کلینیک روانشناسی فرزانشمقالات کلینیک فرزانش

کارگاه ها

اطلاعات بیشتر
موسسه

برگزاری دوره های آموزشی

به صورت فصلی

خدمات عصبی

در محل کلینیک

خدمات روانشناسی

در محل کلینیک و آنلاین

تکنولوژی

ارتباط خوب

95%

ساختارمند

96%

دانش به روز

95%

خدمات مشتری

95%

پزشکان با تجربه درهر تخصصی

پزشکان کلینیک روانشناسی فرزانش تقریبا همه تخصص های حوزه روان را پوشش می دهند.